Account Software Privacyverklaring
 
Account Software, gevestigd aan de Brouwersgracht 156, 3901 TM Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.accountsoftware.nl
Brouwersgracht 156
3901 TM Veenendaal
0318-554680
 
Account Software neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Account Software houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring willen wij transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Dit brengt met zich mee dat wij:
– Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn verder beschreven in deze privacyverklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Account Software hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0318-554680, onze website: www.accountsoftware.nl/contact, of per email via: office@accountsoftware.nl.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Account Software verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld doordat u een contract met ons afsluit, of bij sollicitaties.
 
Uw privacy bij sollicitaties
Door het versturen van uw cv en motivatie geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze recruitmentdatabase.
 
Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor eigen werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u ons daarom verzoekt. Hiervoor en voor andere vragen betreffende uw privacy bij sollicitaties, kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: boersma@accountsoftware.nl.
 
Uw gegevens worden maximaal 1 jaar in onze database bewaard.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Account Software verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het leveren van door u bestelde software, goederen en diensten
– Het aanmaken van gebruikersaccounts, bijvoorbeeld voor hosting
– Het afhandelen van uw betalingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen betreffende onze diensten en producten
– Het verzenden van onze nieuwsbrieven en e-mailbulletins
– U te kunnen bellen of e-mailen indien u solliciteert
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Account Software bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Account Software verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Account Software blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies op onze website
Account Software gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Account Software Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, digitaal aan u op te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: office@accountsoftware.nl.
Account Software wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.
 
Vragen over uw persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0318-554680, onze website: www.accountsoftware.nl/contact, of per email via: office@accountsoftware.nl.